Jak wygląda rekrutacja do Biura Operacji Antyterrorystycznych i innych policyjnych jednostek kontrterrorystycznych?

CPKP "BOA"

Dostajemy od Was sporo pytań dotyczących tego jak zostać policyjnym „specjalsem”. Dlatego dziś postaramy się opowiedzieć o tym jakie kryteria należy spełnić i jak wygląda droga do służby w „BOA” lub innej jednostce kontrterrorytsycznej Policji.

Policja posiada w swoich strukturach elitarne jednostki zajmujące się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, dokonywaniem zatrzymań szczególnie niebezpiecznych osób, konwojowaniem groźnych przestępców oraz działaniami kontrterrorystycznymi. Jest to przede wszystkim największy pod względem liczebności Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (CPKP) „BOA” oraz siedemnaście Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), znajdujących się w każdej komendzie wojewódzkiej policji. Nietypowa sytuacja ma miejsce w województwie mazowieckim, gdzie obok „BOA”, działa jeszcze SPKP w Komendzie Stołecznej oraz SPKP w Radomiu, podległy tamtejszej komendzie wojewódzkiej.

Służba w policyjnych „specjalsach” nie jest łatwa. Pozytywne ukończenie rekrutacji wiąże się z przystąpieniem do wyczerpującego, wielomiesięcznego kursu podstawowego. W jego trakcie kandydaci uczą się przede wszystkim strzelania, taktyki (czarnej, zielonej i niebieskiej), pierwszej pomocy, technik wysokościowych i działań operacyjnych. Szkolenie jest intensywne i wymagające. Zajęcia trwają często po kilkanaście godzin dziennie, a stres i wysiłek fizyczny są nieodłącznymi elementami kursu. Dopiero po ukończeniu „bazówki” kandydat staje się pełnoprawnym operatorem pionu bojowego. Aby zmaksymalizować ilość osób kończących szkolenie oraz upewnić się, że posiadają oni odpowiednie predyspozycje do pracy w jednostce specjalnej niezbędny jest wymagający proces rekrutacji.

Dlatego kandydaci do pododdziałów KP poddawani są bezlitosnym testom sprawnościowym, a następnie rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu poznanie ich charakteru i zdolności umysłowych. Warto jednak podjąć wyzwanie, gdyż pododdziały kontrterrorystyczne stwarzają policjantowi możliwości rozwoju i ciekawej pracy w ramach zgranej „paki”. Codzienna służba znacząco odbiega również od realiów obowiązujących w innych komórkach. Opiera się głównie na szkoleniu, doskonaleniu pracy w zespole, dokonywaniu tzw. „realizacji” i zabezpieczaniu wizyt ważnych osób i wydarzeń.

Różnica pomiędzy lokalnymi SPKP, a CPKP „BOA”

Na samym wstępie konieczne jest podjęcie decyzji odnośnie kandydowania do jednego z wojewódzkich SPKP lub „BOA”. Nie ma dużej różnicy pomiędzy służbą w tych jednostkach, a zarobki kształtują się na podobnym poziomie. Dlatego najważniejszym kryterium wyboru powinno być miejsce obecnego zamieszkania i związane z tym plany na przyszłość. Jeśli kandydat mieszka np. w Krakowie lub okolicach i nie chce przenosić się do Warszawy, logiczną decyzją będzie udział w naborze do miejscowego SPKP.

Nie da się jednak ukryć, że istnieją pewne różnice pomiędzy CPKP, a lokalnymi pododdziałami:

 • „BOA” jest znacznie liczebniejszą jednostką niż struktury wojewódzkie.
 • Rekrutacja do „BOA” jest z reguły (choć nie zawsze!) najdłuższa i najbardziej wymagająca.
 • W „BOA” łatwiej jest o awans, ponieważ w związku z większą liczbą wydziałów jest tam proporcjonalnie więcej etatów oficerskich. Natomiast SPKP posiadają mniejszą liczbę stanowisk, należących prawie wyłącznie do tzw. piątej grupy.
 • „BOA” dysponuje większym budżetem i środkami na szkolenie. Jest to szczególnie widoczne podczas kursu podstawowego. W warszawskim CPKP trwa on zwykle dłużej, a ilość dostępnej amunicji czy paliwa do samochodów i śmigłowców jest praktycznie nielimitowana.
 • Różna dostępność sprzętu specjalistycznego. Od pewnego czasu czynione są starania o to, aby poszczególne pododdziały KP posługiwały się tym samym wyposażeniem. Ma to na celu ułatwienie współpracy przy okazji dużych działań bojowych. Jednak przepaść w zakresie posiadanego sprzętu, szczególnie specjalistycznego pomiędzy „BOA”, a SPKP jest nadal znacząca. Wynika to przede wszystkim ze sposobu rozdziału budżetu w Policji. Za wyposażenie lokalnych pododdziałów KP odpowiada dany Komendant Wojewódzki. Natomiast CPKP obsługiwany jest finansowo przez Komendę Główną Policji, gdzie zasoby budżetowe są większe. „BOA” dokonuje czasem zakupów dla lokalnych pododdziałów na szczeblu centralnym, lecz nie posiada na ten cel wydzielonych środków.

Dlatego jeśli kandydat mieszka w okolicach Warszawy, zasadnym będzie rozważenie udziału w rekrutacji do centralnego pododdziału. Zdarzają się tam ludzie dojeżdżający do pracy nawet 100-200km, w czym pomaga obowiązujący system 12-godzinnych zmian.

Należy pamiętać, że wszystkie polskie jednostki specjalne (od „BOA”, poprzez GROM, JWK i Formozę) to relatywnie małe i hermetyczne środowiska funkcjonujące w ramach państwowej biurokracji, która rządzi się własnymi prawami. Z tych względów w każdej z tych formacji działa nieformalny system „polecania”. Zawsze dobrze jest mieć kolegę w jednostce, który podpowie jak się przygotować, „poda kwity”, a w szczególności „przypilnuje” ostatecznego przydzielania etatu. Jest to mniej odczuwalne w przypadku większych jednostek, a bardziej w przypadku mniejszych formacji.

W realiach policyjnych wiąże się to z tym, że znacznie mniejsze prawdopodobieństwo spotkania na rekrutacji znajomego zachodzi w „BOA”. Jest tam również większa liczba dostępnych do rozdysponowania etatów. W związku z tym ewentualne preferencje dla osób „z polecenia” są mniej odczuwalne w CPKP. Należy jednak podkreślić, że odpowiednio zmotywowany, dobrze przygotowany i kompetentny kandydat ma bardzo duże szanse dostania się do SPKP, nie posiadając tam żadnych „znajomości”. Z kolei nawet najbardziej „polecana” osoba nie zaliczy rekrutacji do żadnego z pododdziałów, jeśli nie spełnia akceptowalnego minimum predyspozycji psychofizycznych. Chcąc jednak zmaksymalizować swoje szanse na przejście do jakiejkolwiek wojskowej lub policyjnej jednostki specjalnej, dobrze jest „złapać kontakt” z kimś, kto już służy w danej „firmie”.

Wyślij aplikację i weź udział w rekrutacji

O przyjęcie do SPKP lub CPKP „BOA” mogą starać się policjanci, funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym służb specjalnych (ABW, SKW, AW, SWW i CBA), a także żołnierze. Od początku 2022 r. można również aplikować bezpośrednio z „cywila”. W przypadku pozytywnego zaliczenia testów, kandydat spoza “mundurówki” zostanie następnie skierowany na kurs podstawowy dla wszystkich nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji. Po jego zakończeniu trafi jednak bezpośrednio do pododdziału KT.

W praktyce najłatwiej jest zostać “kontrterrorstą” pracując już w Policji. Najtrudniej mają za to funkcjonariusze służb specjalnych. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez nich rekrutacji mogą oni wnioskować o przeniesienie się do wybranego pododdziału kontrterrorystycznego (na mocy rozporządzenia MSWiA z 9 października 2018r., w sprawie przenoszenia do służby w Policji). Jednak w praktyce, w służbach specjalnych częsta jest złośliwość i uznaniowość przełożonych w stosunku do funkcjonariuszy starających się o zmianę pracy. Co ciekawe, utrudniającymi takie działania bywają również ci, którzy sami objęli stanowiska kierownicze przenosząc się z innej służby. Dlatego prawdopodobnym jest, że po zaliczeniu naboru do pododdziału KP, funkcjonariusz będzie musiał zwolnić się ze służby, a następnie przyjąć jeszcze raz do Policji. Po ukończeniu kursu podstawowego i odbyciu odpowiedniej ilości służb adaptacyjnych, osoba taka będzie mogła rozpocząć pracę w pododdziale KT.

O rekrutacji do pododdziałów KT można się dowiedzieć „pocztą pantoflową” lub ze strony internetowej danego garnizonu, gdzie zamieszczana jest informacja o naborze. Z reguły będą tam podane wymagania formalne jakie musi spełniać kandydat. Oprócz tego o czym już wspominaliśmy, może to być posiadanie prawa jazdy kat. B lub rzadziej – odpowiedni staż służby. Czasem wymienione są również stanowiska, na które poszukuje się aktualnie kandydatów.

Warto pamiętać, że każdy pododdział KT de facto sam ustala niektóre wymagania dla kandydatów i kryteria naboru. Ich ilość zależy przeważnie od potrzeb rekrutacyjnych. Dlatego też w przypadku niektórych jednostek istnieje możliwość aplikowania będąc jeszcze w służbie przygotowawczej, a w przypadku innych tylko po przejściu do tzw. „stałki”. Przeszkodą nie jest za to rok urodzenia. Na kursie podstawowym w „BOA” można z reguły spotkać ludzi w wieku 24-36 lat. Jednak jeśli kandydat spełnia wymagania i „daje radę” nikt nie zagląda w metrykę.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
Pododdział kontrterrorystyczny podczas szkolenia.

Aby zgłosić chęć udziału w procesie rekrutacyjnym należy wypełnić zamieszczony pod ogłoszeniem o naborze formularz i odesłać go na wskazany adres e-mail. Jeśli kandydat spełnia wymagania formalne, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie otrzyma telefon z zaproszeniem do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Kontakt ze strony jednostki może nastąpić po upływie dwóch tygodni, trzech miesięcy, a nawet pół roku od wysłania formularza. Wynika to najczęściej z konieczności uzbierania odpowiedniej ilości zgłoszeń, niezbędnych do przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji. W „BOA” nabór prowadzony jest obecnie w sposób ciągły. Testy sprawnościowe odbywają się przeważnie dwa razy do roku, a aplikować można bez względu na staż służby.

Profil kandydata do służby w „BOA” i SPKP

 • Wysoka sprawność fizyczna. Z reguły ceniona jest wszechstronność. Kandydat powinien przede wszystkim potrafić wykonać szeroki wachlarz ćwiczeń opartych o wykorzystanie masy własnego ciała takich jak: podciągnięcia, pompki, brzuszki, czy przysiady. Musi również umieć biegać i pływać. Przydatna, choć w stopniu znacznie mniejszym niż to się często wydaje, jest umiejętność wyciskania na ławeczce leżąc. Efektywność zespołu wynika m.in. ze zróżnicowanego profilu psychofizycznego funkcjonariuszy. Jak mówią nasi koledzy: „jeden jest duży i silny; drugi jest szczupły i szybki; trzeci bylejaki, ale sprytny; a czwarty jest z polecenia komendanta.” 😉 Praca w „kontrterrorce” jest wielowymiarowa. Dzięki wszechstronności i zróżnicowanym predyspozycjom operatorów możliwy jest odpowiedni dobór osób do realizacji poszczególnych zadań.
 • Sprawność umysłowa. Nie poszukuje się intelektualistów, ale „czysty fizol” również nie jest pożądany. Niezbędna jest ogólna wiedza i umiejętność myślenia. Tylko tacy kandydaci są w stanie podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach, którym towarzyszy stres. Operator musi umieć realizować zadania podczas gdy wokół niego jest głośno, w płuca kłuje dym, a ciało odczuwa ból.
 • Wysoka motywacja. Cecha ta jest niezbędna do ukończenia szkolenia podstawowego. To właśnie dlatego preferowane są osoby z policji lub innych służb mundurowych. Dłuższa ścieżka rekrutacji pozwala odsiać osoby poszukujące dróg „na skróty” i chcących zostać „komandosami na pokaz”. Decyzja o służbie w pododdziale KT musi być świadoma i przemyślana, a kandydat powinien posiadać determinację w dążeniu do celu.

Cechy pożądane, którymi powinien się odznaczać kandydat do służby w pododdziałach kontrterrorystycznych to:

To właśnie na trzy wymienione wyżej aspekty będą przede wszystkim zwracali uwagę instruktorzy oceniający kandydata. Można jednak wyróżnić się innymi przydatnymi kompetencjami, takimi jak:

 • Ukończone kursy i szkolenia, np. z zakresu pierwszej pomocy, wspinaczki i nurkowania.
 • Umiejętności związane ze sportami walki. Nie odgrywa to wcale tak dużej roli jak mogłoby się wydawać. Operator musi być w stanie fizycznie obezwładnić przeciwnika, lecz rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, w których zmuszony jest do walki wręcz.
 • Znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego. W „BOA” wynika to m.in. z faktu, że jednostka ta jest członkiem platformy ATLAS, zrzeszającej jednostki specjalne z państw europejskich. Z tego tytułu bierze udział w spotkaniach i szkoleniach z partnerami. „BOA” musi być również przygotowane na wypadek konieczności przeprowadzenia międzynarodowej operacji kontrterrorystycznej, w której udział wezmą funkcjonariusze z innych krajów.
 • Prawo jazdy kat. C.
 • Doświadczenie zawodowe, które może być przydatne w realizacji zadań w pododdziałach kontrterrorystycznych.
 • Studia wyższe. Są one pewną przesłanką pozwalającą ocenić predyspozycje intelektualne kandydata oraz przepustką do uzyskania stopnia oficerskiego.

Test Sprawnościowy

Po wysłaniu formularza wybrani kandydaci otrzymują zaproszenia na testy sprawnościowe. Trwają one z reguły od wczesnych godzin porannych do bardzo późnych godzin nocnych. Dlatego polecamy zarezerwować sobie na tę okoliczność dwa dni wolnego w pracy. Egzaminy różnią się od siebie w zależności od danego pododdziału KT. W przeszłości w poznańskim SPKP kładziono np. nacisk na ćwiczenia siłowe, co skutkowało tym, że ekipa ta odznaczała się bardzo dużymi „wymiarami” swoich operatorów 😉 Obecnie w wielu pododdziałach króluje już jednak CrossFit.

Najbardziej wymagające i wszechstronne testy sprawnościowe odbywają się z reguły w „BOA”. Będąc więc odpowiednio przygotowanym do nich, istnieje również duże prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrych wyników na egzaminach do lokalnych pododdziałów. Składając formularz zgłoszeniowy należy jednak już wtedy być w odpowiedniej formie, ponieważ czasu pomiędzy wysłaniem aplikacji a terminem sprawdzianu może być mało.

Test sprawnościowe do CPKP „BOA” obejmują zwykle następujące konkurencje:

 • Pływanie pod wodą na dystansie 25m.
 • Pływanie stylem dowolnym na dystansie 200m.
 • Skok do wody z wieży.
 • Bieg ciągły w czasie 12 minut. Im większy przebiegnięty dystans, tym lepszy wynik.
 • Podciąganie na drążku.
 • Pompki na poręczach, zwane w jednostce „szwedkami”.
 • Dwukrotne wejście na line 5m (na rękach).
 • Tor przeszkód.
 • Wyciskanie sztangi na ławeczce.
 • Sprawdzian z walki wręcz.

Zestaw konkurencji z reguły składa się z większości lub wszystkich wymienionych przez nas ćwiczeń. Podlega on jednak każdorazowo delikatnym modyfikacjom, zależnym od pomysłu instruktorów. Należy się dodatkowo liczyć z koniecznością wykonania niezliczonej ilości jumpingów, rzutów piłką lekarską, przysiadów, sprintów, pompek i innych zadań. Oceniana jest nie tylko ilość zrobionych powtórzeń, ale również zachowanie kandydata. Testy nie są formą zawodów sportowych. Przechodzi je nie ten kto osiągnie najlepszy wynik, ale ten kto zaprezentuje odpowiedni charakter i poziom sprawności fizycznej.

Jednak aby pozytywnie zaliczyć egzamin niezbędne jest opanowanie pewnych ćwiczeń, które zawsze się na nich pojawiają. Dodatkowo, warto dojść do poziomu wytrenowania, na którym spełnia się normy z pewną „nadwyżką”. Na egzaminach zawsze można mieć gorszy dzień, a instruktor może nie zaliczyć któregoś z powtórzeń. Dochodzi do tego jeszcze stres i narastające zmęczenie. Dlatego polecamy dążyć do spełnienia poniższych kryteriów:

 • Przebiegnięcie 4-5 km w tempie około 4min/km.
 • 19 podciągnięć „siłowych”. Zabronione jest jakiekolwiek „bujanie się” lub techniki wyniesione z CrossFitu.
 • 30 pompek na poręczach, czyli „szwedek”.
 • 10 powtórzeń wyciskania na ławeczce z ciężarem odpowiadającym masie własnego ciała.

Warto również poćwiczyć skoki do wody (na nogi) z wysokości 4-10 metrów oraz skok ze słupka (na główkę). Cenna będzie też umiejętność wykonania dużej ilości pompek, przysiadów, brzuszków oraz innych ćwiczeń opartych o masę własnego ciała. Bardzo często na sprawdzianach do wszystkich pododdziałów KT pojawia się także wchodzenie po linie (w różnych wariantach, ale najczęściej na samych rękach) i elementy treningowe zaczerpnięte z CrossFitu.

Istotnym elementem testów do „BOA” jest tor przeszkód. Na sprawdzianie zabraknie go tylko w przypadku, gdy jego realizację uniemożliwi pogoda. Dlatego bardzo istotny jest wcześniejszy, przynajmniej kilkukrotny trening na torze. Osoby posiadające wstęp na teren Komendy Stołecznej na „Szczęśliwicach” mogą z niego skorzystać. Robią to jednak na własną odpowiedzialność. Niektóre SPKP także dysponują torami przeszkód i wykorzystują je podczas egzaminów. Ewentualny brak wcześniejszego treningu pokonywania przeszkód na torze, będzie widoczny podczas testów sprawnościowych.

Podczas egzaminów do „BOA” sprawdzana jest również umiejętność walki wręcz. Przybiera to najczęściej formę intensywnej rozgrzewki, a następnie sparingów o długości jednej rundy w formule „każdy z każdym”. W tym przypadku pomocnym okaże się wcześniejsze uprawianie boksu, kickboxingu, czy Muay Thai. Jeśli jednak kandydat jest dopiero początkującym zawodnikiem lub nigdy nie trenował sportów walki, nie będzie to przeszkodą w zaliczeniu testów. Ocenie poddawana jest kondycja oraz ogólna wola walki i siła charakteru. Można przegrać wszystkie sparingi, jednak jeśli wykaże się przy tym odpowiednie zaangażowanie, instruktorzy będą usatysfakcjonowani.

Duże zróżnicowanie konkurencji podczas testów sprawnościowych do CPKP i SPKP pozwala wyeliminować osoby, które skupiają się jedynie na jednej dyscyplinie: kulturystów, strong manów, czy też adeptów sztuk walki – o ile nie dbają oni o wszechstronny rozwój. Pożądani są nie mistrzowie świata w jednej dyscyplinie, lecz osoby wszechstronne i dające sobie radę w każdych warunkach.

W dniu testów należy mieć ze sobą wodę i/lub napoje z dodatkiem cukrów i mikroelementów (min. 3 litry), jedzenie (wysokoenergetyczne posiłki nie wymagające podgrzewania) i przybory do mycia. Kandydat powinien wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do nawodnienia organizmu i dostarczenia mu energii. Po zakończeniu egzaminów będzie także możliwość zjedzenia i wzięcia prysznica.

Co po testach?

Po zakończeniu testów sprawnościowych, jeszcze tej samej doby, kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna. Jak w przypadku każdego procesu rekrutacyjnego warto zadbać o to, aby znać przynajmniej podstawowe informacje o „firmie”, do której się aplikuje. Po pozytywnym ukończeniu testów sprawnościowych i zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy naboru zostaną skierowani na badania lekarskie. Po otrzymaniu orzeczenia komisji o zdolności do służby w pododdziałach KT pozostaje już tylko czekać na rozkaz personalny dotyczący przeniesienia do nowej jednostki.

Z doświadczenia wiemy, że niejedna osoba zastanawia się nad służbą w jednostce specjalnej. Niestety zbyt często kończy się to jedynie na rozważaniach, oglądaniu filmików z „realizacji” na portalu Youtube i czytaniu książek. Jedni nie wierzą w swoje możliwości, inni boją się porażki na testach lub na kursie podstawowym. Zachęcamy jednak do działania! Jeśli chcecie służyć w „BOA” lub innym SPKP zacznijcie trening i przystąpcie do rekrutacji. Przy odpowiedniej motywacji istnieje duża szansa na to, że będziecie mieć możliwość służby w jednej z elitarnych jednostek fizycznie zwalczających terroryzm. Z kolei w przypadku niepowodzenia, będzie to cenne doświadczenie życiowe. Zawsze możecie też spróbować podejść do testów jeszcze raz. Jednostki specjalne są pełne osób, którym nie udało się dostać do nich za pierwszym razem, lecz wykazali się odpowiednią determinacją w dążeniu do upragnionego celu.

Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach lub na naszym profilu na Twitterze.

71 komentarze “Jak wygląda rekrutacja do Biura Operacji Antyterrorystycznych i innych policyjnych jednostek kontrterrorystycznych?

 1. Cześć,

  Super artykuł! dużo cennych informacji!
  Mam pytanie odnośnie ratowników medycznych w logistyce, jak wygląda nabór, czy jest etatowa sekcja medyczna czy wchodzi w szkoleniówkę? i jak szkolenia dla medyków wyglądają?

  1. Medycy wchodzą w skład szkoleniówki. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje to najlepiej skontaktować się bezpośrednio, telefonicznie i podpytać o nabór. Powodzonka!

 2. Cześć, dzięki za artykuł 🙂
  Pytanie – czy jednostki SPKP będą dążyć do rekrutacji “z ulicy”? Już piąty miesiąc istnieje prawo i jeszcze nie znalazłem info o otwartym naborze do jednostki. Mam jeszcze pytanie co zrobić w przypadku gdy interesująca mnie jednostka SPKP nie jest, powiedzmy.. medialna? Nie ma w internecie strony, kontaktu maila, zauważyłem że z niektórymi jednostkami jest się o wiele łatwiej skontaktować.

  1. Niestety nie przeprowadzono jeszcze ani jednego naboru “z ulicy” do żadnej z jednostek KT. Wdrażane są procedury i “kwity” do tego rozwiązania. To może jeszcze chwilę zająć… Odnośnie drugiego pytania – wtedy trzeba podpytywać przez kontakty w Policji.

 3. Cześć, czy mając 27 lat i stopień podkomisarza mogę się ubiegać o przyjęcie do BOA czy “oficerowi” ciężko jest się dostać?
  Pozdrawiam

 4. Cześć, mam jedno pytanie, czy będąc w stopniu podkomisarza w wieku 27 lat mogę się ubiegać o przyjęcie do oddziału bojowego? Czy stopień oficerski nie pozwoli na to a jeżeli nie to co zrobić aby się udało? Pozdrawiam

 5. Rozumiem, dziękuje za odpowiedź. Czy mógłbym prosić o informację gdzie złożyć papiery oraz jakie, żeby przystąpić do egzaminów SPKP w Szczecinie ? Pozdrawiam!

 6. Witam mam również to samo pytanie co kolega, interesuje mnie służba w SPKP W Szczecinie, jestem żołnierzem zawodowym ze stażem 6 letnim i po misjach. Jestem w korpusie podoficerskim. Z tego co zrozumiałem, muszę złożyć papiery do policji na kwalifikacje do policji i po tej kwalifikacji składam na kwalifikacje do SPKP? Czy szkółkę policji muszę przejść od podstaw czy zostaje ona pominięta i przechodzę od razu do kursu bazowego spkp. Oraz jak ma się to do stopnia? Czy jest możliwość abym miał stopień równy do stopnia który miałem w wojsku? Serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

  1. Siemka! Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym to po zaliczeniu testów do SPKP możesz ubiegać się o bezpośrednie przeniesienie z wojska do pododdziału KT. W ten sposób unikniesz konieczności zaliczenia ogólnego kursu podstawowego dla wszystkich nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji. Twój stopień wojskowy zostanie również “przepisany” na jego odpowiednik w Policji.

 7. Witam!
  Jestem żołnierzem zawodowym który jest silnie zmotywowany do służby w CPKP.
  Czy mógłbym prosić o informacje oraz wskazówki jak w obecnej sytuacji wyglądał by nabór w moim przypadku?
  Czy wchodziło by w “grę” odejście od którejkolwiek z procedur dotyczących aplikacji z cywila?
  (7 lat w rozpoznaniu z czego 6 na etacie strzelca wyborowego,ponad 100 skoków(AFF),kursy wspinaczki,BLOS,SERE,j.ang STANAG 2,rosyjski STANAG 1…)
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 8. Witam, czy przeniesienie do BOA z WOT działa tak samo jak przeniesienie z wojska zawodowego, czy trzeba zaliczyć szkole policji? Pozdrawiam

  1. Cześć, nie będąc żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem innej formacji mundurowej musisz zaliczyć tą samą ścieżkę rekrutacji, która obowiązuje cywilów.

 9. Dzień dobry. Czy funkcjonariusz SW (podoficer), załóżmy po pozytywnym przejściu wszystkich testów jest wysyłany np na szkole policji ? Co dalej z taka osoba ? Składa raport o przeniesienie do BOA i wtedy jest wysyłany na taka „szkole policyjna” i dopiero po jej ukończeniu zasiedla szeregi SPAP? Dzięki za odp!:)

  1. Płynne przejście na bazie porozumienia międzyresortowego rzadko kiedy działa w praktyce. Dlatego jeśli przeszedłeś już testy z wynikiem pozytywnym i masz zaliczoną komisję lekarską to powinieneś rozważyć zwolnienie się ze służby i przyjęcie się na nowo do Policji. Wtedy musisz zaliczyć kurs podstawowy w Policji, a następnie przechodzisz do BOA/SPKP i rozpoczynasz kurs.

 10. Witam, czy dużo operatorów przed podjęciem służby w jednostce jest po studiach? Czy warto kończyć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, czy lepiej odrazu składać papiery do policji, a po kursie do BOA? Czy pozwolenie na broń będzie miało jakiś wpływ podczas rekrutacji?
  Pozdrawiam 🙂

  1. @1: Całkiem sporo, ale nie ma to żadnego wpływu na proces rekrutacji. Oficjalnym wymaganiem jest wykształcenie minimum średnie.
   @2: To zależy tylko od Ciebie. Jeśli chcesz iść na studia, to wybierz taki kierunek, który Cię interesuje – nie ma to znaczenia pod kątem rekrutacji do BOA. Jeśli nie chcesz studiować, leć od razu do Policji. Studia możesz też zawsze zrobić będąc już w Policji/BOA.
   @3: Nie ma to żadnego wpływu na rekrutację. Na kursie bazowym szkolenie z obsługi broni zaczyna się od podstaw.

   1. Dzien dobry, zastanawiam się żeby spróbować swoich sił w rekrutacji do BOA. Lecz nasuwa mi się pytanie w obecnej chwili jestem po wszystkich testach, rozmowach i badaniach do służby w policji, czyli krotko mówiąc czekam już na wakat. Czy w takiej sytuacji mogę wysłać zgłoszenie do BOA czy lepiej poczekać jak już będę po szkółce w policji?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Pozdrawiam

    1. Możesz wysłać już teraz wykorzystując niedawno utworzoną możliwość aplikowania bezpośrednio “z cywila”. Może akurat trafi się tak, że rekrutacja będzie bardzo szybko, zdasz testy zanim jeszcze pójdziesz na szkołę i wtedy od razu po szkole trafisz do BOA.

 11. Witam serdecznie. Czy funkcjonariusz SW może bezpośrednio dostać się do CPKP, czy po przejściu selekcji musi jeszcze kolokwialnie pisząc „odbębnić swoje np w prewencji”.
  Pozdrawiam

 12. Droga redakcjo, na pewno orientujecie się, a więc czy moglibyście zdradzić ile punktów zgodnie z tym nowym rozporządzeniem trzeba mieć na testach sprawnościowych żeby realnie myśleć o zdaniu tego… Wiadomo, że test ma charakter rankingowy i wezmą najlepszych, co innego zaliczyć wszystkie te 12 konkurencji(sparingi 13) na min za co jest jeden punkt, a mnie chodzi o to jaka plus Minus ilość punktów łącznie daje “spokój” i gwarancję jeśli o takiej można w ogóle mówić, że testy będą do przodu… Pozdrawiam

    1. Witam, czy 19-latek spełniający wszystkie wymagania fizyczne i psychiczne ma szansę dostać się na kurs podstawowy i podjąć pracę na wydziale bojowym?
     Pozdrawiam was 😉

 13. Czy BOA ma jakieś miejsce gdzie mogą mieszkać ich funkcjonariusze( cos takiego jak koszary), bo jednostka znajduje się w warszawie a cena życia w tym mieście jest wysoka. Ciężko było by tam wyżyć samemu z jednej pensji. Nie mówiąc o kupnie mieszkania.

  1. BOA nie posiada koszar, ale w najbliższym otoczeniu jednostki znajduje się hotel policyjny, w którym koszt wynajęcia pokoju jest “do przełknięcia” (kiedyś to było ok. 500 pln/miesięcznie, teraz może być trochę drożej). Fakt, koszty życia w Wwa do niskich nie należą, ale da się to wszystko ogarnąć.

 14. Witam Państwa w nowym roku.
  Czy coś wiadomo na temat możliwości przystąpienia do procesu rekrutacyjnego do grup szturmowych BOA( jak można to tak w ogóle nazwać) przez cywili? Jaki wiek kandydata jest preferowany? Czy jest możliwość podania oficjalnych “norm” testu sprawnościowego które musi spełniać kandydat na stanowisko w zespole Bojowym( ile powtórzeń za 1 punkt a ile za 10)? Oraz czy wynagrodzenie ATeków mocno różni się od pensji wojskowych jednostek specjalnych?

  1. Cześć Mikołaj, dzięki za pytania. @1: możliwość taka miała pojawić się od stycznia tego roku, ale nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Przypominaj się pls – gdyby coś się zmieniło, damy znać. @2: Nie ma preferowanego wieku. Zdarzają się 20-latkowie i 35-latkowie. @3: Podaliśmy w tekście jakie wymagania trzeba mniej więcej spełnić. Za jakiś czas planujemy wydanie ebooka, gdzie czytelnicy zainteresowani służbą znajdą więcej informacji na ten temat i porady jak się przygotowywać. @4: Ciężko powiedzieć, bo wszystko zależy od dodatków, mieszkaniówki, stopnia, wysługi lat, indywidualnych okoliczności etc. W wojsku można liczyć na mniej-więcej 2-3k miesięcznie więcej.

 15. witam mam pytanie czy w centralnym pododdziale kontrterrorystycznym policji boa jest możliwość zobaczenia funkcjonariuszy boa na treningach bo ja przez oglądanie ich filmów duuuuuuuuuuużo się dowiedziałem i mam nadzieje że oni to docenią i mam prośbę czy mógłbym zaprosić pięciu funkcjonariuszy z boa na ogólnopolskie spotkanie jednostek kontrterrorystycznych ? mam nadzieje że się zgodzą i przyjadą w miarę możliwości a i jeszcze jedno ja prowadzę działalność policyjno -detektywistyczno-kontryterrrorystyczną moja firma to nowakowski patrol mieści się na ul cicha 1 a 26-330 Żarnów do zobaczenia…

  1. Cześć, najlepiej będzie chyba napisać na oficjalnego maila BOA z taką propozycją. My niestety nie mamy wpływu na to, czy się zgodzą, a tym bardziej na decyzje Komendanta Głównego, który też może mieć coś do powiedzenia w tej sprawie 😉 Powodzonka!

 16. Jeśli to prawda, że teraz mogą też żołnierze zawodowi podchodzić to niezłe jaja, bo…. o tej robocie marzyłem od dziecka, tylko 2 razy odpadłem na tych multitestach do policji, dawno się z tym pogodziłem, że to już nie będzie dla mnie, a tu proszę…. jak to czytam to takie coś mam, że znowu szybsze bicie serca, przypływ energii i wracają marzenia, że może jeszcze to zrealizuje chociaż już stary koń może jestem (32 lata), ale dalej koń fizycznie, z bagażem doświadczeń życiowych i ukształtowanym charakterem , co może być na plus… Jaki to przewrotny los, będę próbował

  1. Jeśli te marzenia dalej w Tobie tkwią to chyba warto spróbować jeszcze raz. Jeśli testy “pykną” to wystarczy już tylko położyć kwit o przeniesienie 😉

 17. Często jest tak że najtrudniejszym z tych etapów rekrutacji do CPKP BOA/SPKP jest komisja lekarska która często wyklucza sprawnych ludzi przez jakieś kiedys przebyte urazy czy schorzenia która tak naprawdę nie przeszkadzałyby im w tej służbie. Zważywszy że do tej służby zgłaszają się osoby które od dłuższego czasu uprawiają sport to różne kontuzje mogły im się zdarzac. Normy zdrowotne trochę jak dla kosmonautów.

  1. To prawda, komisje lekarskie to temat na głębszą opowieść… Ale ta w BOA i tak jest chyba łagodniejsza od norm powietrznodesantowych w wojsku…

  1. Cześć, dzięki za lekturę tekstu i pytanie. DO BOA można aplikować, a po udanym przejściu rekrutacji przenieść się z każdej innej służby lub wojska.

 18. Dzień dobry,
  Jaka wg Państwa jest najkrótsza droga z cywila do BOA?
  Czy konieczne jest odsłużenie kilku lat np. w Policji?

  1. Obecnie konieczne jest zaliczenie kursu podstawowego w Policji. Dopiero potem można aplikować do BOA. Niebawem ma się to jednak zmienić. Planowane jest dopuszczenie do udziału w testach osób bezpośrednio z cywila. W przypadku zaliczenia przez nich testów i komisji lekarskiej, będą oni kierowani na szkolenie podstawowe w jednej ze szkół Policji, po czym trafią automatycznie do BOA. Napisz do nas maila na początku przyszłego roku pls. Jest szansa, że do tego czasu zmiany zostaną już zatwierdzone.

 19. Witam, czy osoby posiadające wadę wzroku – 1,75D i astygmatyzm ma wogole szansę?, Dodam że do policji się udało, ale tutaj zastanawiam się czy to mnie nie zdyskwalifikuje. Zgory dzięki za odpowiedź.

  1. Cześć Kamil, dzięki za lekturę i pytanie. Tak, takie osoby mają oczywiście szanse, ale polecalibyśmy najpierw operację laserowej korekcji wady wzroku. Wtedy jest pewność, że ten element nie zdyskfalifikuje Cię na komisji lekarskiej. W przeciwnym razie mogą Cię przepuścić, a mogą odrzucić…

 20. Witam, czy osoby posiadające wadę wzroku – 1,75D i astygmatyzm ma wogole szansę?, Dodam że do policji się udało, ale tutaj zastanawiam się czy to mnie nie zdyskwalifikuje. Zgory dzięki za odpowiedź.

 21. Super artykuł! sam jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i zastanawiam się nad podejściem do selekcji. Czy moglibyście opisać proces przejścia z PSP do Policji, jak wygląda to formalnie, jak jest z zachowaniem stopnia? Jak wygląda proces po ukończonej selekcji, czy kurs podstawowy przechodzi się już na terenie jednostki?

  1. Siemka Długi i dzięki za dobre słowo! Generalnie od pewnego czasu jest to znacznie uproszczone i nie ma z tym większego problemu, a przejścia z PSP były już grane 😉 Musisz normalnie złożyć papiery i przejśc z wynikiem pozytywnym rekrutację. Potem składasz raport o przeniesienie do BOA i trafiasz już bezpośrednio do jednostki z zachowaniem stopnia. Jeśli masz bardziej szczegółowe pytania – napisz na maila lub wpadnij na jedno z organizowanych przez nas spotkań – będzie wtedy okazja porozmawiać szczegółowo.

 22. Dzień dobry. Super artykuł. Jakie są szanse dostatnia się do BOA tuż po kursie podstawowym jeśli zna się 2 języki obce biegle, trenowało się boks tajski od dziecka i lubi działać w grupie ?

  1. Siemka, dzięki wielkie za dobre słowo. Jeśli będziesz dobrze przygotowany do testów to duża. Składaj formularz. Obecnie nie trzeba być w służbie stałej, aby aplikować. Jeśli chcesz dłużej pogadać o służbie w BOA wpadaj na jeden z naszych eventów 🙂

  1. Pewnie! Obecnie służy ich tam nawet całkiem sporo. Póki co, nie mogą one zajmować jedynie stanowisk w “bojówce”. Ale w jednostce jest jeszcze kilka innych, ciekawych i wartościowych pionów.

  1. W tym temacie pomysłów mamy naprawdę wiele 😉 W skrócie:
   1) Nie ulegaj temu co mówią i nie pozwól, aby przygotowania zdominowała siłownia. Ogranicz ją do najważniejszych ćwiczeń – przysiadów, martwego ciągu, wyciskania na ławeczce.
   2) Skup się przede wszystkim na basenie, bieganiu i kalistenice – pompki, pompki na poręczach, podciąganie różnymi chwytami.
   3) Jeśli masz możliwość poćwicz tor przeszkód.
   4) Nastaw się na to, że nie na wszystko będziesz w stanie się przygotować. Na testach instruktorzy celowo będą chcieli zobaczyć jak zachowujesz się w sytuacji, na którą nie mogłeś się przygotować. Kumpel np. przygotowywał się do wyciskania z obciążeniem 80kg, bo właśnie ono odpowiadało według obowiązujących na testach zasad jego wadzę. Dostał 85kg 😉

   Jeśli chciałbyś porozmawiać bardziej szczegółowo – napisz na maila pls.

  2. Proponuję Ci 3x w tyg crossfit 2x bieg 1x plywanie, polecam robienie przerużnych wariantów WOD, bieganie 5-10km, 2 bieg interwałowy, lub siła biegowa w zależności od tygodnia, plywanie proponuję plywanie ciągłe 15 -30min szlifując technike plus na zakończenie 5-10× 25m pod wodą, rozgrzewka do treningu warto dodac worek bokserski, jak masz możliwość zmien jeden trening crossa na trening typowo k1 bo to Ci się przyda nie na testach to w późniejszym czasie…. zależy co robiłeś przez całe życie, jeżeli tak jak ja jestes całe zycie sprawny fizycznie ta forma zrobi z Ciebie przechuja :)) pozdrawiam

 23. Czy są państwo w 100% pewni że wojskowi również mogą przystąpić do procesu rekrutacyjnego do SPKP i BOA? Z tego co czytam w Internecie oferty pracy są skierowane do funkcjonariuszy policji lub służb specjalnych.

  1. Cześć Michał, dzięki za zainteresowanie tekstem i komentarz. Tak, jesteśmy pewni. W rekrutacji mogą brać udział osoby z każdej formacji mundurowej, wliczając w to również wojsko. Swego czasu do CPKP dostał się np. strażak. To, że do tej pory w rekrutacji nie brało udziału zbyt wielu żołnierzy wynika głównie z tego, że w MONie można liczyć na lepsze uposażenie i dodatek mieszkaniowy. Trochę pomogło w tym zakresie niedawne wprowadzenie dodatku kontrterrorystycznego. Jeśli jesteś żołnierzem i myślisz o rekrutacji do BOA – śmiało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Do Góry