Jak wygląda rekrutacja do Biura Operacji Antyterrorystycznych i innych policyjnych jednostek kontrterrorystycznych?

CPKP "BOA"

Dostajemy od Was sporo pytań dotyczących tego jak zostać policyjnym „specjalsem”. Dlatego dziś postaramy się opowiedzieć o tym jakie kryteria należy spełnić i jak wygląda droga do służby w „BOA” lub innej jednostce kontrterrorytsycznej Policji.

Policja posiada w swoich strukturach elitarne jednostki zajmujące się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, dokonywaniem zatrzymań szczególnie niebezpiecznych osób, konwojowaniem groźnych przestępców oraz działaniami kontrterrorystycznymi. Jest to przede wszystkim największy pod względem liczebności Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (CPKP) „BOA” oraz siedemnaście Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), znajdujących się w każdej komendzie wojewódzkiej policji. Nietypowa sytuacja ma miejsce w województwie mazowieckim, gdzie obok „BOA”, działa jeszcze SPKP w Komendzie Stołecznej oraz SPKP w Radomiu, podległy tamtejszej komendzie wojewódzkiej.

Służba w policyjnych „specjalsach” nie jest łatwa. Pozytywne ukończenie rekrutacji wiąże się z przystąpieniem do wyczerpującego, wielomiesięcznego kursu podstawowego. W jego trakcie kandydaci uczą się przede wszystkim strzelania, taktyki (czarnej, zielonej i niebieskiej), pierwszej pomocy, technik wysokościowych i działań operacyjnych. Szkolenie jest intensywne i wymagające. Zajęcia trwają często po kilkanaście godzin dziennie, a stres i wysiłek fizyczny są nieodłącznymi elementami kursu. Dopiero po ukończeniu „bazówki” kandydat staje się pełnoprawnym operatorem pionu bojowego. Aby zmaksymalizować ilość osób kończących szkolenie oraz upewnić się, że posiadają oni odpowiednie predyspozycje do pracy w jednostce specjalnej niezbędny jest wymagający proces rekrutacji.

Dlatego kandydaci do pododdziałów KP poddawani są bezlitosnym testom sprawnościowym, a następnie rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu poznanie ich charakteru i zdolności umysłowych. Warto jednak podjąć wyzwanie, gdyż pododdziały kontrterrorystyczne stwarzają policjantowi możliwości rozwoju i ciekawej pracy w ramach zgranej „paki”. Codzienna służba znacząco odbiega również od realiów obowiązujących w innych komórkach. Opiera się głównie na szkoleniu, doskonaleniu pracy w zespole, dokonywaniu tzw. „realizacji” i zabezpieczaniu wizyt ważnych osób i wydarzeń.

Różnica pomiędzy lokalnymi SPKP, a CPKP „BOA”

Na samym wstępie konieczne jest podjęcie decyzji odnośnie kandydowania do jednego z wojewódzkich SPKP lub „BOA”. Nie ma dużej różnicy pomiędzy służbą w tych jednostkach, a zarobki kształtują się na podobnym poziomie. Dlatego najważniejszym kryterium wyboru powinno być miejsce obecnego zamieszkania i związane z tym plany na przyszłość. Jeśli kandydat mieszka np. w Krakowie lub okolicach i nie chce przenosić się do Warszawy, logiczną decyzją będzie udział w naborze do miejscowego SPKP.

Nie da się jednak ukryć, że istnieją pewne różnice pomiędzy CPKP, a lokalnymi pododdziałami:

 • „BOA” jest znacznie liczebniejszą jednostką niż struktury wojewódzkie.
 • Rekrutacja do „BOA” jest z reguły (choć nie zawsze!) najdłuższa i najbardziej wymagająca.
 • W „BOA” łatwiej jest o awans, ponieważ w związku z większą liczbą wydziałów jest tam proporcjonalnie więcej etatów oficerskich. Natomiast SPKP posiadają mniejszą liczbę stanowisk, należących prawie wyłącznie do tzw. piątej grupy.
 • „BOA” dysponuje większym budżetem i środkami na szkolenie. Jest to szczególnie widoczne podczas kursu podstawowego. W warszawskim CPKP trwa on zwykle dłużej, a ilość dostępnej amunicji czy paliwa do samochodów i śmigłowców jest praktycznie nielimitowana.
 • Różna dostępność sprzętu specjalistycznego. Od pewnego czasu czynione są starania o to, aby poszczególne pododdziały KP posługiwały się tym samym wyposażeniem. Ma to na celu ułatwienie współpracy przy okazji dużych działań bojowych. Jednak przepaść w zakresie posiadanego sprzętu, szczególnie specjalistycznego pomiędzy „BOA”, a SPKP jest nadal znacząca. Wynika to przede wszystkim ze sposobu rozdziału budżetu w Policji. Za wyposażenie lokalnych pododdziałów KP odpowiada dany Komendant Wojewódzki. Natomiast CPKP obsługiwany jest finansowo przez Komendę Główną Policji, gdzie zasoby budżetowe są większe. „BOA” dokonuje czasem zakupów dla lokalnych pododdziałów na szczeblu centralnym, lecz nie posiada na ten cel wydzielonych środków.

Dlatego jeśli kandydat mieszka w okolicach Warszawy, zasadnym będzie rozważenie udziału w rekrutacji do centralnego pododdziału. Zdarzają się tam ludzie dojeżdżający do pracy nawet 100-200km, w czym pomaga obowiązujący system 12-godzinnych zmian.

Należy pamiętać, że wszystkie polskie jednostki specjalne (od „BOA”, poprzez GROM, JWK i Formozę) to relatywnie małe i hermetyczne środowiska funkcjonujące w ramach państwowej biurokracji, która rządzi się własnymi prawami. Z tych względów w każdej z tych formacji działa nieformalny system „polecania”. Zawsze dobrze jest mieć kolegę w jednostce, który podpowie jak się przygotować, „poda kwity”, a w szczególności „przypilnuje” ostatecznego przydzielania etatu. Jest to mniej odczuwalne w przypadku większych jednostek, a bardziej w przypadku mniejszych formacji.

W realiach policyjnych wiąże się to z tym, że znacznie mniejsze prawdopodobieństwo spotkania na rekrutacji znajomego zachodzi w „BOA”. Jest tam również większa liczba dostępnych do rozdysponowania etatów. W związku z tym ewentualne preferencje dla osób „z polecenia” są mniej odczuwalne w CPKP. Należy jednak podkreślić, że odpowiednio zmotywowany, dobrze przygotowany i kompetentny kandydat ma bardzo duże szanse dostania się do SPKP, nie posiadając tam żadnych „znajomości”. Z kolei nawet najbardziej „polecana” osoba nie zaliczy rekrutacji do żadnego z pododdziałów, jeśli nie spełnia akceptowalnego minimum predyspozycji psychofizycznych. Chcąc jednak zmaksymalizować swoje szanse na przejście do jakiejkolwiek wojskowej lub policyjnej jednostki specjalnej, dobrze jest „złapać kontakt” z kimś, kto już służy w danej „firmie”.

Wyślij aplikację i weź udział w rekrutacji

O przyjęcie do SPKP lub CPKP „BOA” mogą starać się policjanci, funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym służb specjalnych (ABW, SKW, AW, SWW i CBA), a także żołnierze. Od początku 2022 r. można również aplikować bezpośrednio z „cywila”. W przypadku pozytywnego zaliczenia testów, kandydat spoza “mundurówki” zostanie następnie skierowany na kurs podstawowy dla wszystkich nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji. Po jego zakończeniu trafi jednak bezpośrednio do pododdziału KT.

W praktyce najłatwiej jest zostać “kontrterrorstą” pracując już w Policji. Najtrudniej mają za to funkcjonariusze służb specjalnych. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez nich rekrutacji mogą oni wnioskować o przeniesienie się do wybranego pododdziału kontrterrorystycznego (na mocy rozporządzenia MSWiA z 9 października 2018r., w sprawie przenoszenia do służby w Policji). Jednak w praktyce, w służbach specjalnych częsta jest złośliwość i uznaniowość przełożonych w stosunku do funkcjonariuszy starających się o zmianę pracy. Co ciekawe, utrudniającymi takie działania bywają również ci, którzy sami objęli stanowiska kierownicze przenosząc się z innej służby. Dlatego prawdopodobnym jest, że po zaliczeniu naboru do pododdziału KP, funkcjonariusz będzie musiał zwolnić się ze służby, a następnie przyjąć jeszcze raz do Policji. Po ukończeniu kursu podstawowego i odbyciu odpowiedniej ilości służb adaptacyjnych, osoba taka będzie mogła rozpocząć pracę w pododdziale KT.

O rekrutacji do pododdziałów KT można się dowiedzieć „pocztą pantoflową” lub ze strony internetowej danego garnizonu, gdzie zamieszczana jest informacja o naborze. Z reguły będą tam podane wymagania formalne jakie musi spełniać kandydat. Oprócz tego o czym już wspominaliśmy, może to być posiadanie prawa jazdy kat. B lub rzadziej – odpowiedni staż służby. Czasem wymienione są również stanowiska, na które poszukuje się aktualnie kandydatów.

Warto pamiętać, że każdy pododdział KT de facto sam ustala niektóre wymagania dla kandydatów i kryteria naboru. Ich ilość zależy przeważnie od potrzeb rekrutacyjnych. Dlatego też w przypadku niektórych jednostek istnieje możliwość aplikowania będąc jeszcze w służbie przygotowawczej, a w przypadku innych tylko po przejściu do tzw. „stałki”. Przeszkodą nie jest za to rok urodzenia. Na kursie podstawowym w „BOA” można z reguły spotkać ludzi w wieku 24-36 lat. Jednak jeśli kandydat spełnia wymagania i „daje radę” nikt nie zagląda w metrykę.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
Pododdział kontrterrorystyczny podczas szkolenia.

Aby zgłosić chęć udziału w procesie rekrutacyjnym należy wypełnić zamieszczony pod ogłoszeniem o naborze formularz i odesłać go na wskazany adres e-mail. Jeśli kandydat spełnia wymagania formalne, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie otrzyma telefon z zaproszeniem do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Kontakt ze strony jednostki może nastąpić po upływie dwóch tygodni, trzech miesięcy, a nawet pół roku od wysłania formularza. Wynika to najczęściej z konieczności uzbierania odpowiedniej ilości zgłoszeń, niezbędnych do przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji. W „BOA” nabór prowadzony jest obecnie w sposób ciągły. Testy sprawnościowe odbywają się przeważnie dwa razy do roku, a aplikować można bez względu na staż służby.

Profil kandydata do służby w „BOA” i SPKP

 • Wysoka sprawność fizyczna. Z reguły ceniona jest wszechstronność. Kandydat powinien przede wszystkim potrafić wykonać szeroki wachlarz ćwiczeń opartych o wykorzystanie masy własnego ciała takich jak: podciągnięcia, pompki, brzuszki, czy przysiady. Musi również umieć biegać i pływać. Przydatna, choć w stopniu znacznie mniejszym niż to się często wydaje, jest umiejętność wyciskania na ławeczce leżąc. Efektywność zespołu wynika m.in. ze zróżnicowanego profilu psychofizycznego funkcjonariuszy. Jak mówią nasi koledzy: „jeden jest duży i silny; drugi jest szczupły i szybki; trzeci bylejaki, ale sprytny; a czwarty jest z polecenia komendanta.” 😉 Praca w „kontrterrorce” jest wielowymiarowa. Dzięki wszechstronności i zróżnicowanym predyspozycjom operatorów możliwy jest odpowiedni dobór osób do realizacji poszczególnych zadań.
 • Sprawność umysłowa. Nie poszukuje się intelektualistów, ale „czysty fizol” również nie jest pożądany. Niezbędna jest ogólna wiedza i umiejętność myślenia. Tylko tacy kandydaci są w stanie podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach, którym towarzyszy stres. Operator musi umieć realizować zadania podczas gdy wokół niego jest głośno, w płuca kłuje dym, a ciało odczuwa ból.
 • Wysoka motywacja. Cecha ta jest niezbędna do ukończenia szkolenia podstawowego. To właśnie dlatego preferowane są osoby z policji lub innych służb mundurowych. Dłuższa ścieżka rekrutacji pozwala odsiać osoby poszukujące dróg „na skróty” i chcących zostać „komandosami na pokaz”. Decyzja o służbie w pododdziale KT musi być świadoma i przemyślana, a kandydat powinien posiadać determinację w dążeniu do celu.

Cechy pożądane, którymi powinien się odznaczać kandydat do służby w pododdziałach kontrterrorystycznych to:

To właśnie na trzy wymienione wyżej aspekty będą przede wszystkim zwracali uwagę instruktorzy oceniający kandydata. Można jednak wyróżnić się innymi przydatnymi kompetencjami, takimi jak:

 • Ukończone kursy i szkolenia, np. z zakresu pierwszej pomocy, wspinaczki i nurkowania.
 • Umiejętności związane ze sportami walki. Nie odgrywa to wcale tak dużej roli jak mogłoby się wydawać. Operator musi być w stanie fizycznie obezwładnić przeciwnika, lecz rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, w których zmuszony jest do walki wręcz.
 • Znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego. W „BOA” wynika to m.in. z faktu, że jednostka ta jest członkiem platformy ATLAS, zrzeszającej jednostki specjalne z państw europejskich. Z tego tytułu bierze udział w spotkaniach i szkoleniach z partnerami. „BOA” musi być również przygotowane na wypadek konieczności przeprowadzenia międzynarodowej operacji kontrterrorystycznej, w której udział wezmą funkcjonariusze z innych krajów.
 • Prawo jazdy kat. C.
 • Doświadczenie zawodowe, które może być przydatne w realizacji zadań w pododdziałach kontrterrorystycznych.
 • Studia wyższe. Są one pewną przesłanką pozwalającą ocenić predyspozycje intelektualne kandydata oraz przepustką do uzyskania stopnia oficerskiego.

Test Sprawnościowy

Po wysłaniu formularza wybrani kandydaci otrzymują zaproszenia na testy sprawnościowe. Trwają one z reguły od wczesnych godzin porannych do bardzo późnych godzin nocnych. Dlatego polecamy zarezerwować sobie na tę okoliczność dwa dni wolnego w pracy. Egzaminy różnią się od siebie w zależności od danego pododdziału KT. W przeszłości w poznańskim SPKP kładziono np. nacisk na ćwiczenia siłowe, co skutkowało tym, że ekipa ta odznaczała się bardzo dużymi „wymiarami” swoich operatorów 😉 Obecnie w wielu pododdziałach króluje już jednak CrossFit.

Najbardziej wymagające i wszechstronne testy sprawnościowe odbywają się z reguły w „BOA”. Będąc więc odpowiednio przygotowanym do nich, istnieje również duże prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrych wyników na egzaminach do lokalnych pododdziałów. Składając formularz zgłoszeniowy należy jednak już wtedy być w odpowiedniej formie, ponieważ czasu pomiędzy wysłaniem aplikacji a terminem sprawdzianu może być mało.

Test sprawnościowe do CPKP „BOA” obejmują zwykle następujące konkurencje:

 • Pływanie pod wodą na dystansie 25m.
 • Pływanie stylem dowolnym na dystansie 200m.
 • Skok do wody z wieży.
 • Bieg ciągły w czasie 12 minut. Im większy przebiegnięty dystans, tym lepszy wynik.
 • Podciąganie na drążku.
 • Pompki na poręczach, zwane w jednostce „szwedkami”.
 • Dwukrotne wejście na line 5m (na rękach).
 • Tor przeszkód.
 • Wyciskanie sztangi na ławeczce.
 • Sprawdzian z walki wręcz.

Zestaw konkurencji z reguły składa się z większości lub wszystkich wymienionych przez nas ćwiczeń. Podlega on jednak każdorazowo delikatnym modyfikacjom, zależnym od pomysłu instruktorów. Należy się dodatkowo liczyć z koniecznością wykonania niezliczonej ilości jumpingów, rzutów piłką lekarską, przysiadów, sprintów, pompek i innych zadań. Oceniana jest nie tylko ilość zrobionych powtórzeń, ale również zachowanie kandydata. Testy nie są formą zawodów sportowych. Przechodzi je nie ten kto osiągnie najlepszy wynik, ale ten kto zaprezentuje odpowiedni charakter i poziom sprawności fizycznej.

Jednak aby pozytywnie zaliczyć egzamin niezbędne jest opanowanie pewnych ćwiczeń, które zawsze się na nich pojawiają. Dodatkowo, warto dojść do poziomu wytrenowania, na którym spełnia się normy z pewną „nadwyżką”. Na egzaminach zawsze można mieć gorszy dzień, a instruktor może nie zaliczyć któregoś z powtórzeń. Dochodzi do tego jeszcze stres i narastające zmęczenie. Dlatego polecamy dążyć do spełnienia poniższych kryteriów:

 • Przebiegnięcie 4-5 km w tempie około 4min/km.
 • 19 podciągnięć „siłowych”. Zabronione jest jakiekolwiek „bujanie się” lub techniki wyniesione z CrossFitu.
 • 30 pompek na poręczach, czyli „szwedek”.
 • 10 powtórzeń wyciskania na ławeczce z ciężarem odpowiadającym masie własnego ciała.

Warto również poćwiczyć skoki do wody (na nogi) z wysokości 4-10 metrów oraz skok ze słupka (na główkę). Cenna będzie też umiejętność wykonania dużej ilości pompek, przysiadów, brzuszków oraz innych ćwiczeń opartych o masę własnego ciała. Bardzo często na sprawdzianach do wszystkich pododdziałów KT pojawia się także wchodzenie po linie (w różnych wariantach, ale najczęściej na samych rękach) i elementy treningowe zaczerpnięte z CrossFitu.

Istotnym elementem testów do „BOA” jest tor przeszkód. Na sprawdzianie zabraknie go tylko w przypadku, gdy jego realizację uniemożliwi pogoda. Dlatego bardzo istotny jest wcześniejszy, przynajmniej kilkukrotny trening na torze. Osoby posiadające wstęp na teren Komendy Stołecznej na „Szczęśliwicach” mogą z niego skorzystać. Robią to jednak na własną odpowiedzialność. Niektóre SPKP także dysponują torami przeszkód i wykorzystują je podczas egzaminów. Ewentualny brak wcześniejszego treningu pokonywania przeszkód na torze, będzie widoczny podczas testów sprawnościowych.

Podczas egzaminów do „BOA” sprawdzana jest również umiejętność walki wręcz. Przybiera to najczęściej formę intensywnej rozgrzewki, a następnie sparingów o długości jednej rundy w formule „każdy z każdym”. W tym przypadku pomocnym okaże się wcześniejsze uprawianie boksu, kickboxingu, czy Muay Thai. Jeśli jednak kandydat jest dopiero początkującym zawodnikiem lub nigdy nie trenował sportów walki, nie będzie to przeszkodą w zaliczeniu testów. Ocenie poddawana jest kondycja oraz ogólna wola walki i siła charakteru. Można przegrać wszystkie sparingi, jednak jeśli wykaże się przy tym odpowiednie zaangażowanie, instruktorzy będą usatysfakcjonowani.

Duże zróżnicowanie konkurencji podczas testów sprawnościowych do CPKP i SPKP pozwala wyeliminować osoby, które skupiają się jedynie na jednej dyscyplinie: kulturystów, strong manów, czy też adeptów sztuk walki – o ile nie dbają oni o wszechstronny rozwój. Pożądani są nie mistrzowie świata w jednej dyscyplinie, lecz osoby wszechstronne i dające sobie radę w każdych warunkach.

W dniu testów należy mieć ze sobą wodę i/lub napoje z dodatkiem cukrów i mikroelementów (min. 3 litry), jedzenie (wysokoenergetyczne posiłki nie wymagające podgrzewania) i przybory do mycia. Kandydat powinien wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do nawodnienia organizmu i dostarczenia mu energii. Po zakończeniu egzaminów będzie także możliwość zjedzenia i wzięcia prysznica.

Co po testach?

Po zakończeniu testów sprawnościowych, jeszcze tej samej doby, kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna. Jak w przypadku każdego procesu rekrutacyjnego warto zadbać o to, aby znać przynajmniej podstawowe informacje o „firmie”, do której się aplikuje. Po pozytywnym ukończeniu testów sprawnościowych i zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy naboru zostaną skierowani na badania lekarskie. Po otrzymaniu orzeczenia komisji o zdolności do służby w pododdziałach KT pozostaje już tylko czekać na rozkaz personalny dotyczący przeniesienia do nowej jednostki.

Z doświadczenia wiemy, że niejedna osoba zastanawia się nad służbą w jednostce specjalnej. Niestety zbyt często kończy się to jedynie na rozważaniach, oglądaniu filmików z „realizacji” na portalu Youtube i czytaniu książek. Jedni nie wierzą w swoje możliwości, inni boją się porażki na testach lub na kursie podstawowym. Zachęcamy jednak do działania! Jeśli chcecie służyć w „BOA” lub innym SPKP zacznijcie trening i przystąpcie do rekrutacji. Przy odpowiedniej motywacji istnieje duża szansa na to, że będziecie mieć możliwość służby w jednej z elitarnych jednostek fizycznie zwalczających terroryzm. Z kolei w przypadku niepowodzenia, będzie to cenne doświadczenie życiowe. Zawsze możecie też spróbować podejść do testów jeszcze raz. Jednostki specjalne są pełne osób, którym nie udało się dostać do nich za pierwszym razem, lecz wykazali się odpowiednią determinacją w dążeniu do upragnionego celu.

Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach lub na naszym profilu na Twitterze.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
81 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Caspeer
Caspeer
8 dni temu

Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące całej procedury. Przypuśćmy że jestem policjantem, udaje mi się zaliczyć testy do CPKP BOA/SPKP. Wtedy przychodzi jakiś rozkaz personalny o przeniesieniu człowieka do takiego pododdziału? Czy następuje to w inny sposób? czy jest taka opcja że ktoś nawet wtedy może przyblokować moje przeniesienie tam. Bo słyszałem o takich przypadkach że ludzie przechodzili testy a potem to przyjęcie ich tam się opóźniało lub niektórzy wogole nie otrzymywali zgody na przystąpienie do takich egzaminów. Dziękuję za odp.

Mac
Mac
1 miesiąc temu

Według mnie oprócz rozszerzenia się na cywili ktoś powinien też choć trochę przyjrzec się orzekaniu przez komisję MSWiA zdolności do służby w takich jednostkach. Wiadomo że to wyjątkowe jednostki i powinni tam trafiać ludzie zdrowi ale czasami to odrzucanie bardzo sprawnych ludzi przez lekarzy z najróżniejszych przyczyn zdrowotnych ,mimo że ci ludzie całe zycie “tyraja” i uprawiają sport, przypomina trochę testy dla kosmonautów. Napewno to też ma wpływ na to że wakaty nie zapełniają się tak jak powinny.

Krzysztof
Krzysztof
1 miesiąc temu

Dzień dobry, czy wzrost ma znaczenie podczas rekrutacji do SPKP? Jestem wysportowany i zmotywowany, mam 171/172cm wzrostu, czy w przypadku jednostek kontrterrorystycznych ma to znaczenie?

Mateusz
Mateusz
2 miesięcy temu

Witam, czy z wykształceniem zawodowym, a ogromną determinacja gdzie nie liczy się sam papier, a charakter i motywacja jest szansa dostać się do firmy ?

Slenzi
Slenzi
3 miesięcy temu

Dzień dobry
Chciałbym zapytać czy mieszkanie około 60 km od komendy wojewódzkiej policji (co wiąże się z dojeżdżaniem) dyskwalifikuje mnie do pracy w SPKP?

Slenzi
Slenzi
2 miesięcy temu
Reply to  Redakcja

Dziękuje ślicznie za odpowiedź. Pytanie to zostało przeze mnie zadane, ponieważ słyszałem, że żeby pracować w SPKP trzeba mieszkać w tym samym mieście w który znajduje się komenda aby być zawsze gotowym na nagły telefon i w razie “W” pojawić się w jak najkrótszym czasie.

Bodi
5 miesięcy temu

Witam autora. Świetny artykuł. Czy powstał juz eBook o którym była mowa w komentarzach ? Pozdrawiam

Zbigniew
Zbigniew
6 miesięcy temu

Cześć,

Super artykuł! dużo cennych informacji!
Mam pytanie odnośnie ratowników medycznych w logistyce, jak wygląda nabór, czy jest etatowa sekcja medyczna czy wchodzi w szkoleniówkę? i jak szkolenia dla medyków wyglądają?

Zbigniew
Zbigniew
6 miesięcy temu
Reply to  Zbigniew

Bardzo serdecznie pozdrawiam!

Mikołaj
Mikołaj
6 miesięcy temu

Cześć, dzięki za artykuł 🙂
Pytanie – czy jednostki SPKP będą dążyć do rekrutacji “z ulicy”? Już piąty miesiąc istnieje prawo i jeszcze nie znalazłem info o otwartym naborze do jednostki. Mam jeszcze pytanie co zrobić w przypadku gdy interesująca mnie jednostka SPKP nie jest, powiedzmy.. medialna? Nie ma w internecie strony, kontaktu maila, zauważyłem że z niektórymi jednostkami jest się o wiele łatwiej skontaktować.

Marek
Marek
6 miesięcy temu

Cześć, czy mając 27 lat i stopień podkomisarza mogę się ubiegać o przyjęcie do BOA czy “oficerowi” ciężko jest się dostać?
Pozdrawiam

Marek
Marek
7 miesięcy temu

Cześć, mam jedno pytanie, czy będąc w stopniu podkomisarza w wieku 27 lat mogę się ubiegać o przyjęcie do oddziału bojowego? Czy stopień oficerski nie pozwoli na to a jeżeli nie to co zrobić aby się udało? Pozdrawiam

Krzysiek1996
Krzysiek1996
7 miesięcy temu

Rozumiem, dziękuje za odpowiedź. Czy mógłbym prosić o informację gdzie złożyć papiery oraz jakie, żeby przystąpić do egzaminów SPKP w Szczecinie ? Pozdrawiam!

Krzysiek1996
Krzysiek1996
8 miesięcy temu

Witam mam również to samo pytanie co kolega, interesuje mnie służba w SPKP W Szczecinie, jestem żołnierzem zawodowym ze stażem 6 letnim i po misjach. Jestem w korpusie podoficerskim. Z tego co zrozumiałem, muszę złożyć papiery do policji na kwalifikacje do policji i po tej kwalifikacji składam na kwalifikacje do SPKP? Czy szkółkę policji muszę przejść od podstaw czy zostaje ona pominięta i przechodzę od razu do kursu bazowego spkp. Oraz jak ma się to do stopnia? Czy jest możliwość abym miał stopień równy do stopnia który miałem w wojsku? Serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

Mati
Mati
8 miesięcy temu

Witam!
Jestem żołnierzem zawodowym który jest silnie zmotywowany do służby w CPKP.
Czy mógłbym prosić o informacje oraz wskazówki jak w obecnej sytuacji wyglądał by nabór w moim przypadku?
Czy wchodziło by w “grę” odejście od którejkolwiek z procedur dotyczących aplikacji z cywila?
(7 lat w rozpoznaniu z czego 6 na etacie strzelca wyborowego,ponad 100 skoków(AFF),kursy wspinaczki,BLOS,SERE,j.ang STANAG 2,rosyjski STANAG 1…)
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Marcin
Marcin
8 miesięcy temu

Witam, czy przeniesienie do BOA z WOT działa tak samo jak przeniesienie z wojska zawodowego, czy trzeba zaliczyć szkole policji? Pozdrawiam

YYY
YYY
9 miesięcy temu

Dzień dobry. Czy funkcjonariusz SW (podoficer), załóżmy po pozytywnym przejściu wszystkich testów jest wysyłany np na szkole policji ? Co dalej z taka osoba ? Składa raport o przeniesienie do BOA i wtedy jest wysyłany na taka „szkole policyjna” i dopiero po jej ukończeniu zasiedla szeregi SPAP? Dzięki za odp!:)

Piotr
9 miesięcy temu

Witam, czy dużo operatorów przed podjęciem służby w jednostce jest po studiach? Czy warto kończyć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, czy lepiej odrazu składać papiery do policji, a po kursie do BOA? Czy pozwolenie na broń będzie miało jakiś wpływ podczas rekrutacji?
Pozdrawiam 🙂

Bercik
Bercik
9 miesięcy temu

Co do podciągania to podchwytem czy nachwytem ??

Gość
Gość
8 miesięcy temu
Reply to  Redakcja

Dzien dobry, zastanawiam się żeby spróbować swoich sił w rekrutacji do BOA. Lecz nasuwa mi się pytanie w obecnej chwili jestem po wszystkich testach, rozmowach i badaniach do służby w policji, czyli krotko mówiąc czekam już na wakat. Czy w takiej sytuacji mogę wysłać zgłoszenie do BOA czy lepiej poczekać jak już będę po szkółce w policji?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam

XYZ
XYZ
9 miesięcy temu

Witam serdecznie. Czy funkcjonariusz SW może bezpośrednio dostać się do CPKP, czy po przejściu selekcji musi jeszcze kolokwialnie pisząc „odbębnić swoje np w prewencji”.
Pozdrawiam

Rafa Benitez
Rafa Benitez
10 miesięcy temu

Droga redakcjo, na pewno orientujecie się, a więc czy moglibyście zdradzić ile punktów zgodnie z tym nowym rozporządzeniem trzeba mieć na testach sprawnościowych żeby realnie myśleć o zdaniu tego… Wiadomo, że test ma charakter rankingowy i wezmą najlepszych, co innego zaliczyć wszystkie te 12 konkurencji(sparingi 13) na min za co jest jeden punkt, a mnie chodzi o to jaka plus Minus ilość punktów łącznie daje “spokój” i gwarancję jeśli o takiej można w ogóle mówić, że testy będą do przodu… Pozdrawiam

Robero
Robero
10 miesięcy temu

Hej mam pytanie.Czy w boa jest dodatek stołeczny?

Robero
Robero
10 miesięcy temu
Reply to  Redakcja

A wiadomo jak po podwyżkach będzie wyglądała mniej więcej pensja po przyjęciu do wydziału bojowego?

Marcin
Marcin
9 miesięcy temu
Reply to  Robero

Witam, czy 19-latek spełniający wszystkie wymagania fizyczne i psychiczne ma szansę dostać się na kurs podstawowy i podjąć pracę na wydziale bojowym?
Pozdrawiam was 😉

Mikołaj
Mikołaj
10 miesięcy temu

Czy BOA ma jakieś miejsce gdzie mogą mieszkać ich funkcjonariusze( cos takiego jak koszary), bo jednostka znajduje się w warszawie a cena życia w tym mieście jest wysoka. Ciężko było by tam wyżyć samemu z jednej pensji. Nie mówiąc o kupnie mieszkania.

Mikołaj
Mikołaj
10 miesięcy temu

Witam Państwa w nowym roku.
Czy coś wiadomo na temat możliwości przystąpienia do procesu rekrutacyjnego do grup szturmowych BOA( jak można to tak w ogóle nazwać) przez cywili? Jaki wiek kandydata jest preferowany? Czy jest możliwość podania oficjalnych “norm” testu sprawnościowego które musi spełniać kandydat na stanowisko w zespole Bojowym( ile powtórzeń za 1 punkt a ile za 10)? Oraz czy wynagrodzenie ATeków mocno różni się od pensji wojskowych jednostek specjalnych?

Patryk
Patryk
11 miesięcy temu

Dzień dobry,
czy w procesie rekrutacji jest równiez badanie psychofizjologiczne?
Pozdrawiam

Patryk
Patryk
10 miesięcy temu
Reply to  Redakcja

Miałem na myśli badanie wariografem.
Pozdrawiam

detektyw nowakowskijakub
11 miesięcy temu

witam mam pytanie czy w centralnym pododdziale kontrterrorystycznym policji boa jest możliwość zobaczenia funkcjonariuszy boa na treningach bo ja przez oglądanie ich filmów duuuuuuuuuuużo się dowiedziałem i mam nadzieje że oni to docenią i mam prośbę czy mógłbym zaprosić pięciu funkcjonariuszy z boa na ogólnopolskie spotkanie jednostek kontrterrorystycznych ? mam nadzieje że się zgodzą i przyjadą w miarę możliwości a i jeszcze jedno ja prowadzę działalność policyjno -detektywistyczno-kontryterrrorystyczną moja firma to nowakowski patrol mieści się na ul cicha 1 a 26-330 Żarnów do zobaczenia…

Rafa Benitez
Rafa Benitez
11 miesięcy temu

Jeśli to prawda, że teraz mogą też żołnierze zawodowi podchodzić to niezłe jaja, bo…. o tej robocie marzyłem od dziecka, tylko 2 razy odpadłem na tych multitestach do policji, dawno się z tym pogodziłem, że to już nie będzie dla mnie, a tu proszę…. jak to czytam to takie coś mam, że znowu szybsze bicie serca, przypływ energii i wracają marzenia, że może jeszcze to zrealizuje chociaż już stary koń może jestem (32 lata), ale dalej koń fizycznie, z bagażem doświadczeń życiowych i ukształtowanym charakterem , co może być na plus… Jaki to przewrotny los, będę próbował

Szarik
Szarik
11 miesięcy temu

Często jest tak że najtrudniejszym z tych etapów rekrutacji do CPKP BOA/SPKP jest komisja lekarska która często wyklucza sprawnych ludzi przez jakieś kiedys przebyte urazy czy schorzenia która tak naprawdę nie przeszkadzałyby im w tej służbie. Zważywszy że do tej służby zgłaszają się osoby które od dłuższego czasu uprawiają sport to różne kontuzje mogły im się zdarzac. Normy zdrowotne trochę jak dla kosmonautów.

Miłosz
11 miesięcy temu

Dzień dobry
Czy aby starać się o przyjęcie do BOA Wysłużone lata musza być w policji czy może tez być to straż graniczna lub wojsko?

Wojciech
Wojciech
11 miesięcy temu

Dzień dobry,
Jaka wg Państwa jest najkrótsza droga z cywila do BOA?
Czy konieczne jest odsłużenie kilku lat np. w Policji?

K6
K6
1 rok temu

Witam, czy osoby posiadające wadę wzroku – 1,75D i astygmatyzm ma wogole szansę?, Dodam że do policji się udało, ale tutaj zastanawiam się czy to mnie nie zdyskwalifikuje. Zgory dzięki za odpowiedź.

Kamil
Kamil
1 rok temu

Witam, czy osoby posiadające wadę wzroku – 1,75D i astygmatyzm ma wogole szansę?, Dodam że do policji się udało, ale tutaj zastanawiam się czy to mnie nie zdyskwalifikuje. Zgory dzięki za odpowiedź.

Długi
Długi
1 rok temu

Super artykuł! sam jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i zastanawiam się nad podejściem do selekcji. Czy moglibyście opisać proces przejścia z PSP do Policji, jak wygląda to formalnie, jak jest z zachowaniem stopnia? Jak wygląda proces po ukończonej selekcji, czy kurs podstawowy przechodzi się już na terenie jednostki?

Scyzor
Scyzor
1 rok temu

Dzień dobry. Super artykuł. Jakie są szanse dostatnia się do BOA tuż po kursie podstawowym jeśli zna się 2 języki obce biegle, trenowało się boks tajski od dziecka i lubi działać w grupie ?

Mania
Mania
1 rok temu

Czy w BOA jest miejsce dla kobiet?

Mania
Mania
1 rok temu
Reply to  Redakcja

Jak wygląda test sprawności dla pań?

Gohan
Gohan
1 rok temu

Jakiś pomysł jak ugrać to w tygodniowym planu treningowym?

Arien90
Arien90
11 miesięcy temu
Reply to  Gohan

Proponuję Ci 3x w tyg crossfit 2x bieg 1x plywanie, polecam robienie przerużnych wariantów WOD, bieganie 5-10km, 2 bieg interwałowy, lub siła biegowa w zależności od tygodnia, plywanie proponuję plywanie ciągłe 15 -30min szlifując technike plus na zakończenie 5-10× 25m pod wodą, rozgrzewka do treningu warto dodac worek bokserski, jak masz możliwość zmien jeden trening crossa na trening typowo k1 bo to Ci się przyda nie na testach to w późniejszym czasie…. zależy co robiłeś przez całe życie, jeżeli tak jak ja jestes całe zycie sprawny fizycznie ta forma zrobi z Ciebie przechuja :)) pozdrawiam

PYTACZ
PYTACZ
1 rok temu

Czy zna ktoś może zarobki funkcjonariuszy SPKP lub BOA. Nie chodzi mi o konkretną sumę. Mogą być to “widełki”.

CIEKAWSKI
CIEKAWSKI
1 rok temu

Czy są państwo w 100% pewni że wojskowi również mogą przystąpić do procesu rekrutacyjnego do SPKP i BOA? Z tego co czytam w Internecie oferty pracy są skierowane do funkcjonariuszy policji lub służb specjalnych.

Back To Top